Algemene voorwaarden
  Add a header to begin generating the table of contents

  Artikel 1 : Definities

  “EUROCOLLECT.EU”: firmanaam en aanduiding van EuroCollect.eu B.V., met kantoren te Gerheide 150, BE-2490 Balen, ingeschreven in het ondernemingsregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0740.656.762 en met btw-nummer BTW BE 0740.656.762 “Cliënt”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van EUROCOLLECT.EU. “Partij”: EUROCOLLECT.EU of de Cliënt. “Partijen”: EUROCOLLECT.EU en de Cliënt.

  Artikel 2: Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van EUROCOLLECT.EU aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen EUROCOLLECT.EU en de Cliënt.

  Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan EUROCOLLECT.EU, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn.

  Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

  Artikel 3: Voorwerp van de dienstverlening

  De dienstverlening van EUROCOLLECT.EU kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening met betrekking tot de liquiditeit van de onderneming en verwante aspecten, zoals o.m. incasso, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber.

  Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van EUROCOLLECT.EU bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden.

  De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

  Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van EUROCOLLECT.EU geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

  De plaats van uitvoering van de verbintenissen van EUROCOLLECT.EU is op de kantoren van EUROCOLLECT.EU.

  Artikel 4: Loyale samenwerking – informatie-uitwisseling – vermoeden van onderlinge vertegenwoordiging bij meerdere cliënten

  De Cliënt verstrekt aan EUROCOLLECT.EU, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van EUROCOLLECT.EU, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.

  EUROCOLLECT.EU is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

  EUROCOLLECT.EU informeert de Cliënt op eerste verzoek over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

  EUROCOLLECT.EU herinnert de Cliënt er aan dat juridische procedures risico’s en kosten met zich meebrengen, die mogelijk buiten de gemaakte afspraken kunnen vallen.

  Indien EUROCOLLECT.EU in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, leden van een zelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en achterman zijn.

  Artikel 5: Beroep op derden

  Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op derden, zoals een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, accountants, revisoren of deskundigen, vertaler of enige andere ambtenaar of dienstverlening, laat de Cliënt de keuze daarvan aan EUROCOLLECT.EU, tenzij anders overeengekomen bij bijzondere overeenkomst. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen of overmaken van documenten, aanmeldingen, inleidende briefwisseling enz.).

  Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de inschakeling van derden in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen/erelonen en kosten van deze derden zijn integraal

  ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door EUROCOLLECT.EU voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

  Artikel 6: Vergoeding

  Tenzij ander overeengekomen zal EUROCOLLECT.EU haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.

  EUROCOLLECT.EU mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

  Tenzij anders is overeengekomen worden uurprestaties aan 80,00 EUR per uur aangerekend (exclusief BTW).

  EUROCOLLECT.EU heeft het recht om ieder jaar overeengekomen tarieven/vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder.

  Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft EUROCOLLECT.EU het recht om een successfee in rekening te brengen. Deze successfee kan, naar keuze van EUROCOLLECT.EU en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in het, bijkomend, aanrekenen als vergoeding van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

  Onverminderd de aanrekening van een vergoeding, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten aangerekend. De kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van tien procent van de aangerekende vergoedingen.

  EUROCOLLECT.EU en de Cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de vergoedingen en de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen ondermeer bestaan in

  de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;

  de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de Cliënt);

  de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt.

  De kosten die EUROCOLLECT.EU heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties evenals de verplaatsingskosten (kilometervergoeding aan € 0,50 exclusief btw per kilometer en parkeerkosten) worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

  Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt. Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden.

  EUROCOLLECT.EU behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan.

  Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan EUROCOLLECT.EU moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

  Aan nieuwe Cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten.

  Voorschotten kunnen steeds worden gevraagd wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen en/of kosten moeten worden voorgeschoten.

  Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

  Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan.

  Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft EUROCOLLECT.EU, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.

  Tevens heeft EUROCOLLECT.EU in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

  EUROCOLLECT.EU is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

  Indien EUROCOLLECT.EU in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt EUROCOLLECT.EU haar factuur heeft opgemaakt.

  De plaats van betaling is op de kantoren van EUROCOLLECT.EU.

  Artikel 7: Derdengelden

  EUROCOLLECT.EU stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt.

  Indien EUROCOLLECT.EU een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

  EUROCOLLECT.EU stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, tenzij andersluidende instructie van de Cliënt.

  Artikel 8: Aansprakelijkheid

  Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van EUROCOLLECT.EU kan de Cliënt EURCOLLECT.EU aansprakelijk stellen.

  Voor de activiteiten van schuldinvorderaar heeft EUROCOLLECT.EU een verzekering afgesloten, die haar beroepsaansprakelijkheid dekt, overeenkomstig artikel 2, § 2, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 17 februari 2005, in uitvoering van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.

  Een algemene beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd bijkomend gesloten, die dekking geeft voor de uitbating van een onderneming, tenzij voor de gevallen waarin één van de volgende personen de beroepsaansprakelijkheid van de aanvrager dekt: 1° de schuldeiser of een andere schuldinvorderaar waarvoor of in naam waarvan hij optreedt; 2° een overeenkomstig artikel 5 van de wet van 6 maart 1964 tot organisatie van de Middenstand erkende beroepsfederatie of een in artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen bedoelde beroepsvereniging waarvan de schuldinvorderaar lid is.

  EUROCOLLECT.EU kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daaronder ook begrepen (gespecialiseerde en/of buitenlandse) advocaten die niet verbonden zijn aan EUROCOLLECT.EU, die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding of erelonen en kosten aan EUROCOLLECT.EU zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van EUROCOLLECT.EU aangezien zouden worden. EUROCOLLECT.EU kan immers niet instaan voor de competenties van deze derden die niet haar eigen competenties zijn. EUROCOLLECT.EU kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van derden die door haar of door de Cliënt op haar aanraden worden ingeschakeld. Het staat de Cliënt vrij rechtstreeks met de ingeschakelde derden contractuele afspraken (over hun aansprakelijkheid) te maken.

  De cliënt vindt de gewone verzekering van EUROCOLLECT.EU voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een fout van EUROCOLLECT.EU wordt beperkt tot het bedrag van 200.000 EUR waarvoor EUROCOLLECT.EU is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat EUROCOLLECT.EU daaraan schuld heeft, kan de cliënt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

  De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de verzekeringsovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

  De aansprakelijkheid van EUROCOLLECT.EU voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van EUROCOLLECT.EU wordt uitgekeerd voor het schadegeval vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft.

  De aansprakelijkheid van EUROCOLLECT.EU voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is beperkt tot het bedrag van € 25.000,- per schadegeval.

  Indien de Cliënt evenwel wenst dat EUROCOLLECT.EU een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dienen EUROCOLLECT.EU en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekerings- overeenkomst ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

  De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

  Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

  Het is de Cliënt niet toegestaan om de door EUROCOLLECT.EU gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan EUROCOLLECT.EU toegekende opdracht.

  Artikel 10: Beëindiging – gevolgen van de beëindiging

  Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen EUROCOLLECT.EU en de Cliënt hebben zowel de Cliënt als EUROCOLLECT.EU het recht om die overeenkomst te allen tijde mits een redelijke opzegtermijn van minstens één maand en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan EUROCOLLECT.EU de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van EUROCOLLECT.EU om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

  De opzegging moet gebeuren bij aangetekende brief.

  De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier verwacht werd, de succesfee. EUROCOLLECT.EU maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt.

  EUROCOLLECT.EU bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.

  EUROCOLLECT.EU is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.

  De beëindiging van de overeenkomst tussen EUROCOLLECT.EU en de Cliënt en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.

  Artikel 11: Archivering

  EUROCOLLECT.EU archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

  Artikel 12: Identificatieplicht

  Hoewel de activiteiten van EUROCOLLECT.EU niet vermeld staan als entiteit die aan de anti-witwaswet onderworpen zijn omwille van hun beroepsactiviteiten (art. 5 WG/FT), vallen incassokantoren wel onder de controle van de FOD Economie en hebben zij wel te maken met beroepen, die wel gebonden zijn aan de WG/FT.

  Daarom vraagt EUROCOLLECT.EU de identiteit van de Cliënt te mogen controleren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.

  Volgende gegevens worden gevraagd: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer).

  EUROCOLLECT.EU verzamelt en bewerkt de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

  De verwerkingsverantwoordelijke is EURCOLLECT.EU. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

  De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

  De cliënt bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

  Artikel 13: Wijziging

  EUROCOLLECT.EU behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. EUROCOLLECT.EU zal elke wijziging mededelen en de cliënt heeft het recht de samenwerking op te zeggen, indien hij/zij niet akkoord gaat met deze wijzigingen.

  Artikel 14 Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

  Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de af- dwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

  Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

  Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

  Artikel 15: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

  Alle overeenkomsten tussen EUROCOLLECT.EU en de Cliënt (inbegrepen hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (post- contractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

  Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

  Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie or arbitrage in voorkomend geval.

  Ingeval een geschil tussen EUROCOLLECT.EU en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.

  Scroll naar boven